Волшебник (2019)

Comedy / Drama
Starring: Semyon Treskunov Maksim Sukhanov Angelina Strechina Irina Kupchenko Vladimir Kapustin Irina Yakovleva Ivan Okhlobystin Sergey Chonishvili and others.
Director: Mikhail Morskov Screenplay: Mikhail Morskov Director of Photography: Denis Pershin Producer: Binke Anisimov Ibragim Magomedov Vladimir Maslov Original Music Composer: Artem Fedotov Mikhail Morskov
Released • October 3, 2019